() « ».

10 2012 .

:.

: .

:

 

/Males

1          BLEKROSSITSEZAR-II   RKF 2969650. AXT 4397, 20.02.11, , (Blek Rossi Zherom x Samross Raduga Ksara).. , . . ., . . , . , 17.                                                                                                        . 2

2          - /, NEH 463, 14.07.11, , (- ), . , . ., .                                                                     /

 

/Females

3          3092551, ZCA 110, 21.06.11,., (- ). . , . . ., , . . 3 - 152.

                                                                                              ., CW, ,

/Junior class

4          BLEK ROSSI TSIBONA    RKF 2969658,AXT 4405, 20.02.11, , (BlekRossiZheromxSamrossRadugaKsara), . , . .., , . , 160.                                                                           ., CW,

 

/Males

5          - , 3070775. NEH 465, 14.07.11, , (- ), . , . .., , . . 10 - .                 /

 

/Intermedia class

6          - , NE11415, 22.06.10,, ( ), . .. .., . . . 22 - 181.                  .

/ class

 

7          , 2725857 , DAS 165. 02.04.10, , ( ), . , . . ., . , . . 7-6.                                                                    ., CW,

 

/Working class

8          , 2435264 . ZCA 071, 12.11.08. , ( ), . , . .., , . . 38 - 6.                          ., CW,

 

/Winnerclass

9          - , 2377922, NE11 332, 19.11.08, , (-), . .. ..,, . , 39 - - 66.                       ., CW,

 

/ Championclass

10        SHIKARNYSHOWMANIZANGARSKOIJEMCHUJINY,RKF22I6484,TNC155, 12.03.08,4cpH,(LukavyLelikizAngarskoiJemchujinyxDushechkaizAngarskoiJemchujiny),. . . ..,, . , 120- 106.

                                                                                                          ., CW,

 

/ Champion class

11        VEREMIR IZ CHERNOI DRUZHINY, RKF 2304138, PFP 312, , (Blek Rossi Oligarh x Sibirski Medved Vseyaslavna), . , . F.A.,, . , 40 - 90.                        ., CW, , ,

 

/Females

/Intermediaclass

12        - , 2961000. AWW 3659, 10.11.10, , ()), . .. ..,            , . , 39 - -66.           ., CW,

 

/ class

13        , 2847112. GFE 105, 24.09.10, ., ( ), . , . .., , ., 9-18.      ., CW,

14        ,   2103442, ZCA 038, 29.03.07, ( ) . , . .., , . , 1 - 79.                                          /

15        , , DAS 170, 02.04.10, , ( ), . ,  . .., , . 40 . 144 - 44.                                                      /

16        , 2544330. GVA 1270. 09.05.09. , ( ), . , . .., ., . , . . 58.              .,

 

/Winner class

17        , 1918618, ZCA 019, 03.04.06, ( ), . , . .., ,  . , 37 - - 26.                 /

 

/Working class

18        SIBIRSKI MEDVED DOS TOY AN IE IMPERII, RKF 1918616, ZCA 023, 03.04.06, ., (Razboinik Jashkin Syn x Sibirski Medved Svel Sudarushka), . , . ..,  , . , 267 - 12.                     ., CW,

 

/Champion class

19        , 2216425, ZCA 062.31.10.07, , ( ), . , . .., , . , 140 - 16.                              /

 

/ Champion class

20        SIBIRSKIMEDVEDHOHLOMA,RKF 2822637 . ZCA 109, 19.06.10, , (SibirskiMedvedKudeyarxOctaviadljaSibirskogoMcdvedya), . , . /,, . .. 70.                  ., CW, ,

 

/Veteranclass

21        SIBIRSKIMEDVEDSVETSUDARUSHKA,RKF 1359856. DZN 1096, 03.01.03, ., (Ocharovanny Slrannik x Asliida v Stile Lav), . ,. .., , . 12.                                                         /