.

.

« ».

 

5 2011 .

: .

: ().

:

/Bebi class

 

01        /, GPE 159, 05.02.11, , ( ), . , . ., ., , . , 7 - 1-22.                    .

           

2          - 2805347, NEH402, 25.04.10, ( - ), . , . ..,            , . . 52 - 37.. 2

3          - /, NEH415, 22.06.10,, ( ), . ,. ..        , . . 22-181.                       . .

4          /. DAS 165.02.04.10, , ( ), . ,  . .., , . , 7-6.                                          . 1, CW,

5          ר / , GVA 14179, 30.03.10,, ( . . ), . /, . ..,     , . , 13 - 28.           .

 

6          MALAHOVSKIY TROFEY RKF 2587848, 11KB 564, 15.07.09,, (Malahovskiy Stolnik x Malahovskaja Euphoria), . /, . ..,       , - 2, . 66.    ., CW,

 

/n class

7                   2108344 ,GVA 965, 26.03.07. ,  ( ), . , . , .        . 3

8          / ./ 020, 03.0 1.06. . ( ), . ,

. ..,          , , 16-64.            /

09        2435264 , ZCA 071. 12.11.08, , (   ), . , . . .,      , . . 38 - 6.               1 ., CW,

10            2544326, GVA 1266, 09.05.09, ,( ), . , . ..,       , , . , 1.              2.,

 

11        BUYNDUHPOBEDYIZCHERNOIDRUZHINYRKF 2528042, GFE 010. 25.04.09,  (GregorZharsxSibirskiMedvedVseyaslavna), . ,. /, , . , 72 - 15. 2.,

12        2805320, W1345,19.05.09, /V ( ), . , . ..,           , . , 110.           

1 ., CW,

13 - 2377922. NE11 332. 19.1 1.08, , ( - ), . , . ..,       , . . 39 - - 66.., CW,

 

14        2108087, ZCA 053. 03.06.07. , ( ), . , . ..,                     , . , 70.., CW, , ,

 

15        VOEVODA ERMAK IZ CHERNOIDRIJZHINYRKF 2304 137, PIT 31 I. (Blek Rossi Oligarh x Sibirski Medved Vseyaslavna), . ,. ..    , . , 59 - 12.           ., CW,

 

/Veteran class

16             1279363, 1537, 01.12.01, , ( ), . , . ..,         , . . 37 - - 2.                    .

17        SIBIRSKIMEDVEDRAZGULAYSTAVRGODINOVICIIRKFI 179244, 710, 10.04.01, , (EvseyOlexizChernoiStaixAstildavStileLav), . , . .., , . 76 - -76./

 

18        /, GFE 159, 05.02.1 1, , ( ), . , . / .           .                                    ..,

 

/Puppy class

19        - /, AWW 3659, 10.1 1.10, , ( ( ) ), . , . ..,        , . , 39 - - 66...,

20        /. GFE108. 24.0910, ., ( ), . . . .., , . . ., 11-2.

.

                                   /Junior class

21               /, IMS 171. 02.04.10, ( ), . , . . . , . , 108-5. 2.,

22            / , DAS 170, 02.04.10, , ( ), . , . M...,           , . 40 . 144 - 44.            3.,

23        2822635, ZCA 107,19.06.10, ., ( ), . , . ..,            , . ., 123 - 61.4.

24        -            ,NEH 411, 30.05.10, , ( - ), . , . . ., , . , 71 -111.          /

25        2822637 , ZCA 109, 19.06.10, , ( ), . . ., . /,            , . ., 70.       1 ., CW, ,

 

26        2617650, GPH054, 04.12.09, ( I ), . , . ..            , . , 24.     .

27        - 2617048, NEH 374. 22.07.09.., ( ), . , . .B.,            , 4- , 3- , 10. 1 ., CW,

 

/n class

28        - 2435250, N351,7.2.09,( -),  . , . ..,   , . , 65 - - 66.

                                                                                                                      2 .,

29        1918618. ZCA 019,  03.04.06. ( ), . , . ..,            , . , 37 - - 26. 1 ., CW,

30        -- 2435271 , ZCA 078, 12.11.08, , ( ), . ,. ..,        , - 2. . 66./

 

            /Working class

31        - 2185186, NEH 285, 16.11.07. ( ), . , . .., , . 1 . 82..

32        1698679, ZCA 013, 29.03.05, , ( ), . , . ..,     , . , 123-61.            /

 

                                  

33        DGENIFER BEL VEL1CHESTVO VICTORIA RKF 2496806, AWW 2332. 07.03.09, (Karabas-Barabas iz Chigasovo x Sibirski Medved Rostislavna Evseevna), . , . '..,       , . , . , 34. .

34        2108348 , GVA 969, 26.03.07, ( ) . , . ..,     , . , 74 - 2.                       /

 

           

35        DENEB-KEITOSOREADANIMFAGORRKF 2251327, NEH 322, 06.04.08, , (SibirskiMedvedRazgulayStavrGodinovichxVeselayaTsarevnaAriadna), . , ..,            , . , 59 - 12.., CW, ,

36                 2185200, AWW 1531, 10.11.07, ,( ), . ,. ..,           .         2.,

 

HK

37        GLAMURNAZIRKADLADENEBKEYTOSYABLUNEVYITSVITUKU 0001533, 1 I 8022, , (VirgillsZolologoGradaxAmazonkaYablunevyiTsvil), . , . ..,           , . . 76 - - 76.., CW,

38        SIBIHRSKI MEDVED DOSTOYANIE IMPERIIRKFI9IKM6. ZCA 023. 03.01.06, ., (RuzboinikJashkinSynxSibirskiMedvedSvelSudaruslika), . ,. ..,        , . , 267 - 12.                        /

 

           

39        - , NEI1 031, 25.05.02,., ( ), . , . .,  , . , 71 - 111./

40                  1296571, 027, 16.02.02. . ( ), . /,. .., .         ., CW,